Ivan Janković

0

Coase i slobodno tržište

Tasić u odbrani Kouza polazi od neoklasičnog razdvajanja ekonomije od prava i politike, i pretpostavlja da u slučaju eksternalija nemamo pravne parametre vlasništva. Međutim, u tipičnom kouzovskom primeru eksternih efekata mi imamo te kriterijume.

0

Između Smita i Hamilton-Štiglica

U svom čuvenom “Izveštaju o manufakturama”, napisanom pre više od 200 godina, Aleksandar Hamilton, jedan od američkih Očeva Utemeljivača, pružio je klasičan argument za ekonomski protekcionizam. Taj argument će mnogi ljudi nastaviti da ponavljaju...