Paskal Salin

0

Laissez-faire ili intervencionizam

Laissez faire znači da svaka individua bira kako želi da sarađuje u društvenoj podeli rada; neka potrošači odluče šta proizvođači treba da proizvode. Planiranje znači: neka vlast sama odluči i sprovede svoju volju uz pomoć aparata prinude.