Mašan Stanković

0

Putovanje kroz Katalaksiju

U ovom tekstu se ističu idejni i praktični aspekti pojma «katalaksija» koji se tumači kao ključna tačka filozofske misli Fridriha Hajeka i vrhunsko dostignuće liberalne tradicije. Razmatraju se uslovi potrebni za uspostavljanje takvog društvenog poretka koji je Hajek još nazivao i «Poredak slobode». Katalaksija je uslovljena individualnom slobodom, vladavinom prava, konstitucionalizmom i tržišnom privredom. Katalaksija i danas stoji kao suprotnost autoritarnim i kolektivističkim idejama i ideologijama. Ističe se i uloga katalaksije u političkom životu kroz istoriju.