Svest o istoriji

1. Parlamentarna skupština se poziva na svoju Rezoluciju 1096 (1996) o merama za demontiranje nasleđa bivših komunističkih totalitarnih sistema.

Totalitarni komunistički režimi koji su bili na vlasti u Centralnoj i Istočnoj Evropi u prošlom veku i koji su još na vlasti u nekoliko država u svetu, bez izuzetka su karakteristični po masovnom kršenju ljudskih prava. Kršenja su se razlikovala zavisno od kulture, zemlje ili istorijskog perioda i obuhvatala su pojedinačna i kolektivna ubistva i egzekucije, umiranje u koncentracionim logorima, izgladnjivanje, deportacije, torturu, prisilni rad i ostale oblike masovnog fizičkog terora, proganjanje na etničkoj ili religioznoj osnovi, nasilje nad slobodom savesti, misli i izražavanja, slobode štampe, a takođe i nedostatak političkog pluralizma.

3. Zločini su pravdani u ime teorije klasne borbe i principa diktature proletarijata. Tumačenjima oba principa opravdana je “eliminacija” ljudi koji su smatrani štetnim za izgradnju novog društva i kao takvi neprijateljima totalitarnih komunističkih društava. Veliki broj žrtava u svakoj od ovih zemalja pripadao je njihovim sopstvenim nacionalnostima. To je posebno slučaj sa građanima bivšeg SSSR, koji su daleko nadmašili ostale narode po broju žrtava.

4. Skupština priznaje da su uprkos zločinima totalitarnih komunističkih režima, neke komunističke partije Evrope dale doprinos da se dostigne demokratija.

5. Pad totalitarnih komunističkih režima u Centralnoj i Istočnoj Evropi nije u svim slučajevima bio praćen međunarodnom istragom zločina koje su počinili ti režimi. Štaviše, međunarodna zajednica nije autore ovih zločina izvela pred sud, kao što je to bio slučaj sa užasnim zločinima koje je počinio nacionalsocijalizam (nacizam).

6. Kao posledica toga, javna svest o zločinima totalitarnih komunističkih režima veoma je slaba. Komunističke partije su legalne i aktivne u nekim zemljama, iako se u nekim slučajevima nisu distancirale od zločina koje su počinili totalitarni komunistički režimi u prošlosti.

7. Skupština je uverena da je svest o istoriji jedan od preduslova da se izbegnu slični zločini u budućnosti. Štaviše, moralna ocena i osuda počinjenih zločina igraju važnu ulogu u obrazovanju mladih generacija. Jasna pozicija međunarodne zajednice prema prošlosti može da bude referenca za njene buduće akcije.

8. Štaviše, Skupština veruje da žrtve zločina koje su počinili totalitarni komunistički režimi koje su i sada žive ili njihove porodice zaslužuju simpatije, razumevanje i priznanje za svoje patnje.

9. Totalitarni komunistički režimi su i dalje aktivni u nekim zemljma sveta i nastavljaju da čine zločine. Percepcija nacionalnog interesa ne treba da spreči zemlje da izreknu odgovarajuću kritiku sadašnjih totalitarnih komunističkih režima. Skupština energično osuđuje sva ta kršenja ljudskih prava.

10. Dosadašnje rasprave i osude na nacionalnom nivou u nekim državama članicama Saveta Evrope ne mogu da daju dozvolu međunarodnoj zajednici da ne zauzme jasnu poziciju prema zločinima koje su počinili totalitarni režimi. Međunarodna zajednica ima moralnu obavezu da to uradi bez ikakvog odlaganja.

11. Savet Evrope je odlično mesto za takvu raspravu na međunarodnom nivou. Sve bivše evropske komunističke zemlje, uz izuzetak Belorusije, sada su članice Saveta, a zaštita ljudskih prava i vladavina zakona osnovne su vrednosti na kojima počiva Savet.

12. Stoga, Parlamentarna skupština energično osuđuje masovna kršenja ljudskih prava koje su počinili totalitarni komunistički režimi i izražava simpatije, razumevanje i priznanje žrtvama ovih zločina.

13. Parlamentarna skupština poziva sve komunističke ili postkomunističke partije u svojim državama članicama koje dosad to nisu učinile, da ponovo ocene istoriju komunizma i sopstvenu prošlost, da se jasno distanciraju od zločina koje su počinili totalitarni komunistički režimi i da ih osude bez ikakve dvosmislenosti.

14. Skupština veruje da će jasna pozicija međunarodne zajednice otvoriti put za dalje pomirenje. Štaviše, ona će podstaći istoričare u svetu da nastave svoja istraživanja usmerena na određivanje i verifikaciju onog što se dogodilo.

U Parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope vođena žestoka rasprava povodom Rezolucije o osudi zločina komunističkih režima


Parlamentarna skupština Saveta Evrope usvojila je Rezoluciju kojom zahteva međunarodnu osudu zločina koje su počinili totalitarni komunistički režimi. Za rezoluciju je glasalo 99, protiv su bila 42, dok se 12 poslanika uzdržalo. Iz lista Danas prenosimo integralni tekst Rezolucije, a prenećemo i najzanimljivije delove iz rasprave koja je vođena o Rezoluciji.